Postojowe dla osób na zleceniu. Tarcza antykryzysowa 6.0

Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, z umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Od 15 stycznia można się starać o jednorazowe świadczenie postojowe dla osób uzyskujących przychód z umów cywilnoprawnych.

Kto może się starać o świadczenie postojowe?

Na stronie ZUS dowiadujemy się, że możesz ubiegać się o jednorazowy zasiłek jeśli uzyskujesz przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.

Musisz spełnić warunki

Aby skorzystać ze świadczenia tarczy antykryzysowej 6.0 należy spełniać poniższe warunki:

 • uzyskujesz przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r.,
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej, który uzyskałeś w miesiącu przed tym, w którym złożyłeś wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć tylko elektronicznie,  przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS  lub za pośrednictwem strony gov.pl. Wniosek RSP-CD6 można złożyć od 15 stycznia 2021 r. Natomiast najpóźniej można złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

instrukcja jak złożyć wniosek RSP-CD6 o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, plik doc, 599 kb

Total
0
Shares