Zgłoś przestępstwo przeciw interesom Unii! Od dziś każdy obywatel Polski może zawiadomić Prokuraturę UE

Polski rząd mylił się sądząc że jeżeli nie przystąpi do Prokuratury Europejskiej, to może uniknąć dodatkowej kontroli otrzymanych funduszy. Sprawa ma się jeszcze gorzej, ponieważ to kraje nienależące do tej organizacji będą skrupulatniej badane.

Prokuratura Europejska jest niezależnym od Komisji Europejskiej organem badającym przestępstwa przeciwko interesom podatników europejskich. Będzie się zajmować tylko przestępstwami uderzającymi w interesy finansowe Unii Europejskiej. Wbrew sugestiom urzędników ministra Ziobry, Prokuratura Europejska nie może występować w sprawach społecznych, czy kulturowych. Takich argumentów używano, aby usprawiedliwić brak Polski w strukturach nowej organizacji kontrolnej.

Europejscy prokuratorzy, pod silnym przewodnictwem Laury Kovesi, będą zwalczać przestępców i pilnować, aby żadne euro nie zostało zmarnowane z powodu korupcji lub oszustw” – mówiła niedawno wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova.

Mamy też nowy mechanizm warunkowości, uzależniający unijne fundusze od praworządności. Wyobrażam sobie, że naturalnie w tych instrumentach więcej uwagi zostanie poświęcone tym krajom, w których Prokuratura Europejska nie działa, ponieważ musimy zapewnić prawidłowe wydatkowanie środków unijnych — dodała Jourova.

Od dziś na stronie EPPO.europa.eu każdy obywatel nawet spoza Unii Europejskiej może zgłosić przestępstwo jeżeli będzie uważał, że jego zdaniem nastąpiło niezgodne z prawem działanie przeciwko interesom finansowym UE.

Prokuratura Europejska jest uprawniona do wydawania wyroków w sprawach takich jak oszustwa, korupcja, pranie pieniędzy i sprzeniewierzenie, które mogą mieć negatywny wpływ na pieniądze podatników UE. Te przestępstwa związane z PIF są wymienione w dyrektywie (UE) 2017/1371 , wdrożonej do prawa krajowego.

Każdy (obywatel UE lub obywatel spoza UE, osoby fizyczne lub prawne) może zgłosić przestępstwo Prokuraturze Europejskiej, o ile istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że popełniono przestępstwo naruszające interesy finansowe UE.

Aby złożyć doniesienie na stronie EPPO obublikowana jest szczegółowa instrukcja. –

Kiedy należy zgłosić przestępstwo do Prokuratury Europejskiej?

Gdy tylko masz uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że popełniono przestępstwo przeciwko interesom finansowym UE, musisz to zgłosić Prokuraturze Europejskiej.

Nie musisz przedstawiać dowodów potwierdzających, jeśli nie są one dostępne. 

Jak mogę zgłosić przestępstwo do Prokuratury Europejskiej?

Możesz zgłosić przestępstwo do siedziby Prokuratury Europejskiej w Luksemburgu w dowolnym języku urzędowym UE, korzystając z formularza internetowego „Zgłoś przestępstwo”.

Pamiętaj, że nie masz możliwości anonimowego przesłania zgłoszenia przestępstwa internetowego. Jeśli jednak zezwalają na to przepisy krajowe, możesz to zrobić bezpośrednio u delegowanego prokuratora europejskiego w swoim kraju.

Jak zgłosić przestępstwo online?

Zanim zgłosisz nam przestępstwo, musisz przyjąć do wiadomości i zaakceptować, że przekazane przez Ciebie informacje i dokumenty będą przetwarzane przez Prokuraturę Europejską zgodnie z warunkami ochrony danych EPPO .

Zostaniesz poprowadzony przez formularz internetowy podczas przesyłania zawiadomienia o przestępstwie. Niektóre pola są obowiązkowe, aby kontynuować raport; prosimy o wypełnienie wszystkich pól zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, w jasny i zwięzły sposób. 

Po przesłaniu formularza internetowego otrzymasz potwierdzenie odbioru zawierające numer rejestracyjny zgłoszenia przestępstwa .

Prosimy o powoływanie się na ten numer rejestracyjny we wszelkich przyszłych kontaktach z Prokuraturą Europejską.

Na tym etapie procesu nie będziesz otrzymywać żadnych dalszych informacji od EPPO, ale możesz się z Tobą skontaktować na późniejszym etapie.

Co się potem dzieje?

Ocenimy, czy zgłoszone przestępstwo wchodzi w zakres kompetencji Prokuratury Europejskiej i czy przekazane informacje są wystarczające, aby uzasadnić wszczęcie dochodzenia.

Jeżeli przestępstwa związane ze zgłoszonymi faktami wchodzą w zakres kompetencji Prokuratury Europejskiej, bez zbędnej zwłoki otworzymy i przeprowadzimy dochodzenie.

Informacje mogą być przekazywane przez Prokuraturę Europejską innym instytucjom, organom, urzędom i agencjom Unii Europejskiej oraz władzom krajowym, jeżeli wykroczenia wykraczają poza kompetencje Prokuratury Europejskiej, a zamiast tego wchodzą w zakres ich kompetencji.

Możemy się z Tobą skontaktować, jeśli:

  • konieczne jest zażądanie wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
  • przestępstwo w sposób oczywisty wykracza poza kompetencje Prokuratury Europejskiej, a dostarczone przez Ciebie dokumenty muszą zostać Ci zwrócone.

Po zakończeniu dochodzenia, w zależności od przepisów państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w którym było prowadzone dochodzenie, Prokuratura Europejska może poinformować Cię o jego wyniku.

Zgłoszenie przestępstwa może mieć poważne konsekwencje. Zgłoszenie przestępstwa, co do którego następnie udowodniono, że jest celowo fałszywe lub wprowadzające w błąd lub celowo złożone w nielegalnym celu, może skutkować konsekwencjami prawnymi dla jego nadawcy, w tym między innymi sankcjami administracyjnymi i / lub karnymi.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, co, jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jakie masz prawa i jak z nich korzystać, zapoznaj się z dedykowaną informacją o ochronie prywatności dla tej operacji.

Zasadniczo jednak powinieneś być świadomy, że zgłaszasz przestępstwo tak, jakbyś zgłaszał przestępstwo lokalnym organom ścigania. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do zadań Prokuratury Europejskiej – takich jak dochodzenia i ściganie oraz współpraca z osobami trzecimi w tym zakresie – oraz że Prokuratura Europejska może mieć uzasadniony cel dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, nawet jeśli następnie zdecyduj o wycofaniu skargi. Ponieważ dochodzenie może obejmować różne indywidualne kroki, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez większą liczbę stron innych niż Prokuratura Europejska, a także mogą obejmować ich przekazywanie stronom trzecim, w tym poza Unią.

Jeśli uznamy, że Twoje zgłoszenie nie jest istotne dla Prokuratury Europejskiej, możemy je przekazać organowi, który naszym zdaniem może być właściwy, lub je usunąć. Ze względów bezpieczeństwa, statystycznych i audytowych Prokuratura Europejska może prowadzić dziennik zawierający Twoje imię i nazwisko, numer referencyjny, datę złożenia wniosku oraz zapis działań podjętych przez Prokuraturę Europejską. Będą one przechowywane przez okres 3 lat, a do tej operacji przetwarzania ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2018/1725.

Total
0
Shares